Projektování v BIM

Projekční část je pouze zlomek z celého životního cyklu budovy, ale přesto velmi důležitá. Dochází v ní totiž k vložení největší části informací a také k jejich průběžné aktualizaci.

Využití BIMu v navrhování se promítá do všech ostatních profesí stavby, i její správy, přičemž čím více informací se v návrhové části do BIM modelu vloží, tím větší užitek z nich mají další účastníci stavby, od profesí při navrhování po dodavatele stavby.

Prvním krokem je návrh budovy, který je úkolem architekta. Ten vytvoří ve svém BIM softwaru základní BIM model. Již v této fázi je na modelu možné dělat různé analýzy, například souhrn tepelných ztrát obálkovou metodou, statické výpočty nebo hrubé výkazy ploch a objemů. Následuje projekční část, kdy opět architekt nebo i projektant tvoří další prvky a každý takový prvek specifikuje, tj. přiřadí mu co nejpřesnější informace o tom, jaké má mít parametry (vzhledové, fyzikální, technické, prostorové), případně v roli zhotovitele prováděcí dokumentace zvolí konkrétní výrobek. Vytvořenými prvky mohou být i 2D objekty, důležité je, že v sobě ponesou informace. Výhodou je, že zdrojový BIM model je pouze jeden a BIM softwary jsou připraveny pro týmovou spolupráci. V praxi to znamená, že na jednom BIM modelu může v reálném čase najednou pracovat i několik desítek uživatelů (projektantů) a to včetně kooperace profesí jako jsou TZB nebo statik, kteří mohou pracovat v jiném softwaru uzpůsobeném pro jejich konkrétní požadavky (výměnou dat přes IFC, viz. níže).

Výsledkem práce projektanta tedy brzy nebude čárový výkres tak, jak jsme dnes zvyklí ve formátu *.pdf nebo *.dwg, ale BIM model, například ve formátu *.ifc, který obsahuje všechna potřebná data vč. geometrie budovy. Tyto data jsou navíc následně při stavbě a údržbě budovy aktualizována. Alternativou může být vygenerování výkresů právě do PDF dokumentace, jak jsme na ni dnes zvyklí, které může

Součástí BIM modelu není jen stavební část a zařízení, ale také např. Technické zařízení budovy – TZB – tj. např. rozvody kanalizace,vody, topení, požární signalizace a podobně. Tyto dílčí části mohou být zhotoveny v jiných softwarech, než jaký má generální projektant, a proto se při převodech dat mezi BIM softwary používá výměnný formát IFC (Industry Foundation Class). Je to univerzální datový formát obsahující všechna potřebná data a se kterým umí pracovat většina softwarů pro stavebnictví. Takto je možné předávat si informace mezi architektem, projektantem, stavbou, ale i například zhotovitelem komponent ve fabrice.

Využití BIM modelu je možné také pro vizualizace. Jelikož všechny BIM objekty mají přiřazeny reálné vlastnosti jako jsou rozměry a materiály, je velmi jednoduché připravit pro klienta fotorealistickou vizualizaci budoucího interiéru či stavby, ale také 3D prezentaci, tj. například průlet nebo interaktivní průchod stavbou. Zobrazení celého modelu je také výhodné při konzultacích s investorem, kdy čárové výkresy nemusí vždy být dostatečně výstižné. S postupujícím trendem 3D a BIM jsou na tento způsob prezentace investoři stále více zvyklí a dalo by se říct, že tento novodobý způsob prezentace i očekávají.